Mishneh Torah

Hilchot Milah 3:4 – Blood and the natural law

המל את הגרים–מברך ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למול את הגרים ולהטיף מהן דם ברית, שאלמלא דם ברית, לא נתקיימו שמיים וארץ:  שנאמר “אם לא בריתי יומם ולילה–חוקות שמיים וארץ, לא שמתי” The Bracha on Milah for converts and slaves include the Pasuk from Yirmiyah 33:25 “If not for my…